Bestuur en beleid

                                                     

 

Foto bestuur 2014

Voorzitter/penningmeester Mat Rongen
Secretaris Harry Neijssen

Leden

Lei Peeters
Dré Corstjens
Tinus Coolen
Jac Stoks

 

BELEIDSSTUKKEN:

 

ANBI status:

De Stichting Kruisen en Kapellen Thorn is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met als RSIN/fiscaal nummer 8140.85.684.

Onderstaand vindt u de hoofdlijnen uit het beleidsplan van de Stichting Kruisen en Kapellen Thorn (ANBI document). Het beleid zal 1 keer per jaar opnieuw worden bekeken en zo nodig worden herzien. Het opnieuw vaststellen of herzien van dit beleid zal gebeuren binnen 6 maanden na afsluiting van ons boekjaar. Indien er niets gewijzigd wordt aan het beleid blijft het bestaande  beleid actief.

 

Statutaire Doelstelling:

Onderstaand vindt u de statutaire doelstelling en beleidszaken zoals vastgelegd in de statuten opgesteld door notaris Mr. J.A.C. Smits te Thorn op dertig september 1997.

De stichting heeft ten doel:

A. Initiatief nemen ten behoeve van onderhoud, restauratie en zo mogelijk herbouw van bestaande en/of verdwenen wegkruisen en kapellen in de voormailige gemeente Thorn; ook heeft zij oog voor kleine monumenten in het straatbeeld zoals er zijn niskapellen, beelden en gevelstenen met een religieus karakter.

B. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk zijn.

 

De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door: het aangaan van samenwerkingsverbanden met vrijwilligers en instellingen of organisaties die bevorderlijk kunnen zijn voor het realiseren van haar doelstelling (zoals overkoepelende organisaties,Gemeente en IKL)

Verder door het streven naar bekendheid door middel van een website,publicaties, social media.Zij tracht de noodzakelijke middelen bijeen te brengen door sponsorwerving, crowdfunding en subsidie verzoeken.

 

Bestuursbeleid:

Het bestuur bestaat volgens de statuten uit minimaal 3 personen. Een persoon mag meerdere functies bezetten (voorzitter,secretaris,penningmeester) al heeft dit niet de voorkeur.

Het bestuur is gezamelijk bevoegd.

Geen van de bestuursleden kan beschikken over het vermogen van de stichting als zijnde het eigen vermogen.

Geen van de bestuursleden heeft Vetorecht. Bij een gelijk aantal personen in het bestuur en een evenredige stemming is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Het bestuur komt minimaal 1 keer per 2 maanden samen voor een vergadering.

 

Beloningsbeleid:

Stichting Kruisen en Kapellen Thorn heeft geen betaalde krachten. Het bestuur en medewerkers/vrijwilligers doen hun werk geheel onbezoldigd.

Het bestuur heeft wel recht op een onkostenvergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Ook andere medewerkers/vrijwilligers kunnen de gemaakte onkosten declareren mits deze zijn gemaakt voor noodzakelijke werkzaamheden aan de kapellen of wegkruisen,materialen of reiskosten.

Vrijwilligersbeleid:

De vrijwilligers, beheerders zijn het fundament van de stichting

Alle medewerkers binnen de stichting zijn vrijwilligers. Zo ook de bestuursleden, de P.R medewerkers, de beheerders, coordinator etc.Er zijn geen betaalde krachten.

De vrijwilligers zijn verzekerd via de regeling van de Gemeente Maasgouw.

 

Financieel beleid:

Stichting Kruisen en Kapellen Thorn is volledig afhankelijk van externe gelden (donaties,giften en subsidies)

Het boekjaar van de Stichting loopt van januari tot december. Aan het eind van elk boekjaar zal de penningmeester de eindbalans en de staat van baten en lasten binnen 6 maanden aanbieden aan het bestuur ter inzage. Het bestuur zal deze tevens binnen de gestelde 6 maanden controleren, tekenen en ter inzage plaatsen op de website van de stichting.

Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding van de stichting de bestemming vast van een eventueel batig saldo. Deze bestemming moet zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met het doel van de stichting. Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.

 

Exploitatie 2018:

Uitgaven:

Materiaal voor onderhoud                                 € 505,98

Bankkosten                                                     € 120,33

Workshop Vrijwilligers                                      €  59,95

Flexwebhosting                                                €  81,31

KvK                                                                 €    5,00

Evidius                                                             €    0,02

BSGW                                                              €    0,29

Bloemen                                                           €  17,50

Abonnement Kruisen en Kapellen Limburg           €  15,00

Totaal uitgaven 2018                                       €805,38

 

Inkomsten:

Banksaldo per 31-12-2017                                €1.052,84

VVV                                                                 €     22,50

Gift particulier                                                  €      25,00

Groene Kruis Schenking                                    €    250,00

Totaal inkomsten                                            €1.350,34

 

Totaal 31-12-2018:

kasgeld                                                              €     90,03

rekening courant                                                 €   544,96

spaarrekening                                                     €   176,14

Totaal 31-12-2018                                             €   811,13                                    

 

 


 

- Stichting Kruisen en Kapellen Thorn -