Bestuur en beleid

                                                     

Foto bestuur 2020

 

 

Bestuur vanaf januari 2020

 

Voorzitter Paul Kipp
Secretaris Harry Neijssen

Penningmeester

Leden

Lenie Bosma

Lei Peeters
Dré Corstjens
Jac Stoks

 

 

BELEIDSSTUKKEN:

 

ANBI status:

De Stichting Kruisen en Kapellen Thorn is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met als RSIN/fiscaal nummer 8140.85.684.

Onderstaand vindt u de hoofdlijnen uit het beleidsplan van de Stichting Kruisen en Kapellen Thorn (ANBI document). Het beleid zal 1 keer per jaar opnieuw worden bekeken en zo nodig worden herzien. Het opnieuw vaststellen of herzien van dit beleid zal gebeuren binnen 6 maanden na afsluiting van ons boekjaar. Indien er niets gewijzigd wordt aan het beleid blijft het bestaande  beleid actief.

 

Statutaire Doelstelling:

Onderstaand vindt u de statutaire doelstelling en beleidszaken zoals vastgelegd in de statuten opgesteld door notaris Mr. J.A.C. Smits te Thorn op dertig september 1997.

De stichting heeft ten doel:

A. Initiatief nemen ten behoeve van onderhoud, restauratie en zo mogelijk herbouw van bestaande en/of verdwenen wegkruisen en kapellen in de voormailige gemeente Thorn; ook heeft zij oog voor kleine monumenten in het straatbeeld zoals er zijn niskapellen, beelden en gevelstenen met een religieus karakter.

B. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk zijn.

 

De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door: het aangaan van samenwerkingsverbanden met vrijwilligers en instellingen of organisaties die bevorderlijk kunnen zijn voor het realiseren van haar doelstelling (zoals overkoepelende organisaties,Gemeente en IKL)

Verder door het streven naar bekendheid door middel van een website,publicaties, social media.Zij tracht de noodzakelijke middelen bijeen te brengen door sponsorwerving, crowdfunding en subsidie verzoeken.

 

Bestuursbeleid:

Het bestuur bestaat volgens de statuten uit minimaal 3 personen. Een persoon mag meerdere functies bezetten (voorzitter,secretaris,penningmeester) al heeft dit niet de voorkeur.

Het bestuur is gezamelijk bevoegd.

Geen van de bestuursleden kan beschikken over het vermogen van de stichting als zijnde het eigen vermogen.

Geen van de bestuursleden heeft Vetorecht. Bij een gelijk aantal personen in het bestuur en een evenredige stemming is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Het bestuur komt minimaal 1 keer per 2 maanden samen voor een vergadering.

 

Beloningsbeleid:

Stichting Kruisen en Kapellen Thorn heeft geen betaalde krachten. Het bestuur en medewerkers/vrijwilligers doen hun werk geheel onbezoldigd.

Het bestuur heeft wel recht op een onkostenvergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Ook andere medewerkers/vrijwilligers kunnen de gemaakte onkosten declareren mits deze zijn gemaakt voor noodzakelijke werkzaamheden aan de kapellen of wegkruisen,materialen of reiskosten.

Vrijwilligersbeleid:

De vrijwilligers, beheerders zijn het fundament van de stichting

Alle medewerkers binnen de stichting zijn vrijwilligers. Zo ook de bestuursleden, de P.R medewerkers, de beheerders, coordinator etc.Er zijn geen betaalde krachten.

De vrijwilligers zijn verzekerd via de regeling van de Gemeente Maasgouw.

 

Financieel beleid:

Stichting Kruisen en Kapellen Thorn is volledig afhankelijk van externe gelden (donaties,giften en subsidies)

Het boekjaar van de Stichting loopt van januari tot december. Aan het eind van elk boekjaar zal de penningmeester de eindbalans en de staat van baten en lasten binnen 6 maanden aanbieden aan het bestuur ter inzage. Het bestuur zal deze tevens binnen de gestelde 6 maanden controleren, tekenen en ter inzage plaatsen op de website van de stichting.

Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding van de stichting de bestemming vast van een eventueel batig saldo. Deze bestemming moet zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met het doel van de stichting. Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.

 

Exploitatie 2018:

Uitgaven:

Materiaal voor onderhoud                                 € 505,98

Bankkosten                                                     € 120,33

Workshop Vrijwilligers                                      €  59,95

Flexwebhosting                                                €  81,31

KvK                                                                 €    5,00

Evidius                                                             €    0,02

BSGW                                                              €    0,29

Bloemen                                                           €  17,50

Abonnement Kruisen en Kapellen Limburg           €  15,00

Totaal uitgaven 2018                                       €805,38

 

Inkomsten:

Banksaldo per 31-12-2017                                €1.052,84

VVV                                                                 €     22,50

Gift particulier                                                  €      25,00

Groene Kruis Schenking                                    €    250,00

Totaal inkomsten                                            €1.350,34

 

Totaal 31-12-2018:

kasgeld                                                              €     90,03

rekening courant                                                 €   544,96

spaarrekening                                                     €   176,14

Totaal 31-12-2018                                             €   811,13

 

Stichting Kruisen en Kapellen Thorn

     
           
           
   

EXPLOITATIE OVERZICHT

2019

   
           

Inkomsten

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving

 Bedrag

 Totaal

 

 

a

subsidie gemeente Maasgouw

          2.750,00

 

 

 

b

subsidie vrienden van Thorn

          1.000,00

 

 

 

c

donaties

          4.025,00

 

 

 

d

kaarsengeld

             190,10

 

 

 

e

verkoop boek kapellen en kruisen

             698,50

 

 

 

f

subsidie kruisen kapellen maasgouw

             250,00

 

 

 

g

diversen

                 1,00

 

 

 

 

Totaal van de inkomsten

 

          8.914,60

 

Uitgaven

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving

 Bedrag

 Totaal

 

 

n

onderhoudkosten

             325,20

 

 

 

o

drukwerk boekje kapellen  kruisen

          5.689,80

 

 

 

p

notariskosten

             580,91

 

 

 

q

administratie

               11,33

 

 

 

r

jubileum

             471,95

 

 

 

s

Representatie

             210,65

 

 

 

t

bankkosten

             119,37

 

 

 

u

diversen

                    -  

 

 

 

 

Totaal van de uitgaven

 

          7.409,21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploitatie resultaat

2019

          1.505,39

 

 

 

 

 

 

 
           

 

Stichting Kruisen en Kapellen Thorn

   
       

Balans

31-12-

2019

 
       
 

 Bedrag

 Totaal

 

Beginsaldo bank per 1-1

            544,96

 

 

 

 

             544,96

 

Eindsaldo bank per 31-12

          2.050,35

 

 

 

 

          2.050,35

 

 

 

 

 

Saldo

 

          1.505,39

 

 

 

 

 

Exploitatie resultaat

 

          1.505,39

 
       

Saldo spaarrekening per 1-1

 

             176,14

 

Saldo spaarrekening per 31-12

 

             176,16

 
     

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Kruisen en Kapellen Thorn

   
         
   

EXPLOITATIE OVERZICHT

2020

 
         

Inkomsten

 

 

 

 

 

 

Omschrijving

 Bedrag

 Totaal

 

a

donaties

 €            525,00

 

 

b

verkoop boekjes

 €            717,50

 

 

c

kaarsengeld

 €              58,20

 

 

d

subsidie vernieuwing website

 €         1.000,00

 

 

e

overheveling spaarrekening

 €            176,16

 

 

 

Totaal van de inkomsten

 

 €         2.476,86

Uitgaven

 

 

 

 

 

 

Omschrijving

 Bedrag

 Totaal

 

n

materiaal onderhoud

 €            310,62

 

 

o

administratie

 €            102,16

 

 

p

bankkosten

 €              79,59

 

 

q

representatie

 €            235,06

 

 

r

diversen

 €                   -  

 

 

 

Totaal van de uitgaven

 

 €            727,43

 

 

 

 

 

 

 

Exploitatie resultaat

2020

 €         1.749,43

 

 

 

 

 

                                  

 

 


 

- Stichting Kruisen en Kapellen Thorn -